Condicións de uso do sitio web

As presentes Condicións xerais de uso corresponden ao sitio web  origengalicia. com, que pertence a ORIGEN GALICIA SL

A declaración destas prevencións non exclúe, con todo, a existencia doutras disposicións ou condicións de acceso ás diversas páxinas que compoñen o sitio  origengalicia. com. Neste sentido, a utilización e o goce de determinados servizos poden estar sometidos a condicións especiais, advertencias ou instrucións que tamén deberán ser aceptadas. Por tanto, o uso ou acceso a  origengalicia. com implica o coñecemento e plena aceptación das advertencias legais e condicións que a continuación especificamos.

O sitio web  origengalicia. com é propiedade de ORIGEN GALICIA SL En cumprimento da  LSSI-CE, poñemos de manifesto os seguintes datos identificativos: ORIXE GALICIA SL, dirección postal: Lugar Poboado dás  Veigas, 408, 15320 As Pontes de García Rodríguez, A Coruña, CIF:  B-70264312, Teléfono: 881929362, Correo electrónico: info@origengalicia.com . Empresa rexistrada no Rexistro Mercantil da Coruña, Tomo 3.395, Folio 177, Nº  C-46.677, Inscrición 1ª.

Os usuarios deberán ler as presentes Condicións Xerais de Uso desta web. O uso ou acceso a este sitio implica o coñecemento e plena aceptación das advertencias legais e condicións que a continuación se especifican.

Os administradores de  origengalicia. com non se responsabilizan do mal uso que se dea aos contidos desta sede web, sendo responsabilidade exclusiva do internauta que accede a eles ou os consulta.

origengalicia.com non se fai responsable das manifestacións vertidas polos usuarios nos foros ou os blogues. Se calquera persoa considerásese prexudicada por algún contido inadecuado, pode comunicalo á dirección da sede web, escribindo unha mensaxe a info@origengalicia.com.

Os administradores de  origengalicia. com, ante a imposibilidade de revisión previa de todas as mensaxes escritas, tentarán evitar e, no seu caso, eliminar calquera información reprobable vertida no foro de comunicacións. De calquera xeito, tanto as mensaxes do foro como os comentarios dos blogues expresan as ideas e opinións dos seus autores e non necesariamente a dos administradores do sitio web, polo que, de ningún xeito, estes últimos asumen responsabilidade polas opinións e ideas expresadas.

-Nin o nome de usuario nin o contrasinal poderán ser contrarias á ética e os bos costumes xeralmente aceptadas, nin poderán lesionar os dereitos á honra e á propia imaxe de terceiros, así como tampouco infrinxir de ningún xeito os dereitos de propiedade industrial e intelectual de terceiros.

-Ambos os elementos -nome de usuario e contrasinal- son para uso exclusivo do usuario titular das mesmas e a súa custodia e correcta utilización son da súa exclusiva responsabilidade.

Nesta mesma liña, a utilización do sitio web  origengalicia. com deberá obedecer ao contido destas Condicións xerais, a calquera disposicións legais aplicables e ás esixencias da moral e os bos costumes xeralmente aceptadas.

ORIGEN GALICIA SL resérvase o dereito unilateral de denegar o acceso a esta sede web a aqueles usuarios que incumpran as presentes Condicións xerais de uso.

Os nomes de dominio e todos aqueles que sirvan para acceder de forma directa ao presente sitio oficial son titularidade da mercantil ORIGEN GALICIA SL, e a súa utilización correspóndelle en exclusiva á mesma. A indebida utilización dos mesmos no tráfico económico supoñería unha infracción dos dereitos conferidos polo seu rexistro e será perseguido polos medios previstos na Lei.

Os contidos, textos, imaxes, deseños, logotipos, imaxes, sons, animacións, gravacións, programas de computador, códigos fonte e, en xeral, calquera creación intelectual existente nesta sede web, así como o propio sitio no seu conxunto, como obra multimedia, son titularidade exclusiva de ORIGEN GALICIA SL e están protexidos como dereitos de autor pola lexislación en materia de Propiedade Intelectual. Por tanto, corresponden a ORIGEN GALICIA SL os dereitos exclusivos de reprodución, distribución, comunicación pública e transformación, así como calquera outro dereito de natureza patrimonial, sobre os elementos sinalados no presente parágrafo; e todo iso sen prexuízo dos dereitos morais que correspondan aos seus autores. Por conseguinte, queda prohibida a súa utilización por parte de terceiros que carezan de autorización. Os arquivos ou programas de computador de titularidade allea a ORIGEN GALICIA SL que o usuario pode descargarse desde diversas páxinas de  origengalicia. com quedan exceptuados desa protección. ORIGEN GALICIA SL non ten responsabilidade algunha sobre os citados elementos.

As ferramentas tecnolóxicas desenvolvidas por ORIGEN GALICIA SL e postas ao dispor do usuario a través deste sitio web atópanse protexidas pola lexislación en materia de Propiedade Intelectual e a súa utilización polo usuario debe realizarse exclusivamente neste ámbito e sen finalidade comercial.

O usuario deste sitio web comprométese a respectar os dereitos enunciados e a evitar calquera actuación que puidese prexudicalos. O incumprimento do establecido nestas condicións de uso e, en xeral, calquera vulneración da pacífica posesión e titularidade dos  antedichos dereitos de exclusiva será perseguida cos medios que a lexislación, tanto española como internacional, prevé.

Neste sentido, ORIGEN GALICIA SL deixa feita expresa reserva do exercicio de cantas accións, tanto civís como penais, amparen os seus lexítimos dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial.

O usuario queda expresamente autorizado por ORIGEN GALICIA SL para visualizar, imprimir, reproducir ou almacenar, no seu disco duro ou outro dispositivo físico, calquera contido ou activo amparado ou non por un dereito de exclusiva presente neste sitio web, sempre que iso efectúese para fins persoais e privados do usuario, sen finalidade comercial, de distribución ou difusión en liña, e sen modificar, alterar ou  descompilar os  antedichos contidos. Esta facultade de uso persoal enténdese efectuada a condición de que se respecten intactas as advertencias aos dereitos de autor e de Propiedade Industrial aquí realizadas ou recollida na lexislación española vixente, e non supón a concesión de licenza algunha ao usuario. Calquera outra utilización requirirá a autorización expresa e por escrito ou correo electrónico de ORIGEN GALICIA SL A utilización non autorizada dos dereitos de Propiedade Industrial e Intelectual ostentados pola mercantil ORIGEN GALICIA SL relacionados ou contidos neste sitio web, así como calquera vulneración da pacífica posesión e titularidade dos  antedichos dereitos será perseguida cos medios que a lexislación, tanto española como internacional, prevé.

En  origengalicia. com o usuario poderá atopar diversas ligazóns que poderán conducirlle a páxinas web independentes desta, cuxa única e exclusiva finalidade é a de facilitar o acceso a outras fontes de información na internet. ORIGEN GALICIA SL non se fai responsable das devanditos ligazóns cara a outros sitios ou páxinas web, xa que non ten ningún tipo de control sobre os mesmos, polo que o usuario accede baixo a súa exclusiva responsabilidade ao contido e nas condicións de uso que rexan nos mesmos.

Os contidos publicados na presente sede web poderían conter  inconsistencias técnicas ou erros tipográficos involuntarios, dos cales ORIGEN GALICIA SL non se fai responsable. En calquera caso, ORIXE GALICIA SL pide desculpas por estes erros, comprométese a emendar, con moita brevidade, ditas irregularidades e agradece calquera comentario, rectificación ou suxerencia respecto diso, que o usuario pode remitir a info@origengalicia.com.

Ademais, a información desta sede web poderá ser sometida a cambios periódicos ou puntuais, susceptibles de ser efectuados libremente por ORIGEN GALICIA SL sen que a empresa estea obrigada a comunicalo aos usuarios.

ORIGEN GALICIA SL non acepta ningunha responsabilidade polos posibles danos causados por virus informáticos. Así mesmo, queda eximido de calquera responsabilidade derivada do mal funcionamento do Sitio ou de calquera dos seus servizos que teña a súa orixe nunha circunstancia accidental, forza maior, traballos necesarios de mantemento ou calquera outra causa non imputable ás mesma.

Por outra banda, ORIGEN GALICIA SL informa os seus usuarios da existencia da política de protección de datos, cuxo cumprimento e lectura son obrigatorios.

De acordo co previsto na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, ORIXE GALICIA SL informa os usuarios que os datos de carácter persoal recollidos a través do sitio web  https:// origengalicia. com serán incluídos nun ficheiro cuxa titularidade corresponde a ORIGEN GALICIA SL

A finalidade da recollida dos datos ten por obxecto o prestar os servizos ofrecidos desde o presente sitio web e o envío de comunicacións deses servizos. Cubrir do formulario de rexistro é obrigatorio para acceder e gozar de todos os servizos ofrecidos no sitio web  origengalicia. com. O non facilitar os datos persoais solicitados ou o non aceptar as presentes condicións de uso supón a imposibilidade de subscribirse, rexistrarse ou participar en calquera do servizos prestados desde este sitio web.

O usuario rexistrado é o único responsable da veracidade e corrección dos datos proporcionados. A subscrición a calquera dos servizos de  origengalicia. com implica a aceptación das condicións xerais de uso da presente sede web que se inclúen no aviso legal.

Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, previstos en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD 15/99), podrán hacerse efectivos mediante comunicación por correo electrónico, dirigida a info@origengalicia.com, indicando como referencia en el asunto: “Datos personales”.

Si bien, en principio, la duración de esta sede web es indeterminada, ORIGEN GALICIA SL se reserva el derecho a suspender o dar por terminada la prestación de algunos o todos sus servicios, sin que esta decisión deba ser comunicada con antelación a los usuarios del mismo.

Os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, previstos na Lei Orgánica de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD 15/99), poderán facerse efectivos mediante comunicación por correo electrónico, dirixida a info@origengalicia.com, indicando como referencia no asunto: “Datos persoais”.

Aínda que, en principio, a duración desta sede web é indeterminada, ORIGEN GALICIA SL resérvase o dereito para suspender ou dar por terminada a prestación dalgúns ou todos os seus servizos, sen que esta decisión deba ser comunicada con antelación aos usuarios do mesmo.

As presentes Condicións xerais de uso réxense polas leis españolas. Calquera disputa en relación coa sede web de  origengalicia. com substanciarase #ante a xurisdición española, someténdose as partes aos Xulgados e Tribunais da cidade da Coruña.

O  influencer,  tipster, usuario, intermediario,  subafiliado, ou calquera outro axente interveniente baixo a súa directa dependencia na relación comercial pactada, recoñece expresamente que exerce a súa actividade de maneira autónoma e independente, cos seus propios medios técnicos e humanos, sen vínculo laboral algún respecto a ORIGEN GALICIA SL e exonera a esta de toda responsabilidade sobre as accións publicitarias ou de promoción que acometa.

Produto engadido á lista de desexos