POLÍTICA DE SEGURIDADE DA INFORMACIÓN

ORIGEN GALICIA SL conta cunha Política de Seguridade da Información, que establece as directrices relacionadas coa xestión da seguridade da información.

Esta política baséase na lexislación vixente aplicable e en recomendacións de boas prácticas para garantir a seguridade na xestión da información. A citada política pretende garantir o acceso á información requirida para o desempeño das súas funcións, así como evitar perdas de información e accesos non autorizados á mesma.

A dirección de ORIGEN GALICIA SL desexa promover o respecto dos principios de confidencialidade, integridade, dispoñibilidade e autenticidade. Ademais, quere poñer de manifesto o seu compromiso co cumprimento das obrigacións legais pertinentes en materia de seguridade da información.

A presente Política de Seguridade é extensible no seu coñecemento e cumprimento a calquera persoa externa pertencente a terceiras entidades que estean asociadas ou que realicen calquera tipo de tratamento sobre a información propiedade de ORIGEN GALICIA SL Así mesmo, esta Política e os seus procedementos asociados serán de obrigado cumprimento para as empresas ou profesionais contratados por ORIGEN GALICIA SL para a execución de servizos que impliquen acceso ou tratamento a calquera sistema ou información propiedade de ORIXE GALICIA SL, quedando previamente asinado un contrato entre as partes.

As persoas que teñan acceso a información persoal de ORIGEN GALICIA SL deben coñecer e aplicar as políticas de Seguridade da Información, os procedementos e estándares implantados na empresa e a lexislación vixente relacionada.

Os administradores deben, así mesmo, desenvolver, aplicar, manter e revisar as medidas de seguridade definidas polos propietarios da información. O Comité de Seguridade é o responsable de revisar e avaliar a política de Seguridade da Información. Calquera violación premeditada ou neglixente das políticas e normas de seguridade e que supoña un potencial dano, consumado ou non a ORIGEN GALICIA SL, será perseguida e/ou sancionada de acordo aos mecanismos habilitados na normativa legal, contractual e corporativa vixentes.

Produto engadido á lista de desexos